021-91008004

کارشناسی پورشه کاین

چرا کارشناسی الوچک ؟

  • چون تا حالا بیشتر از 2500 بار پورشه کارشناسی کردیم و کاملا به کارشناسی رنگ ، فنی و آپشن های این خودرو مسلط هستیم
  • چون برگه کارشناسی ضمانت دار می دهیم
  • چون فاصله مون از زمان درخواست شما کمتر از یک ساعته
  • چون غیر از انجام کارشناسی، به نحوه نوشتن قولنامه هم کاملا مسلط هستیم
  • چون 93% مشتری هامون برای ماشین های بعدی هم دوباره به ما اعتماد می کنند

کارشناسی پورشه کاین

چرا کارشناسی الوچک ؟

  • چون تا حالا بیشتر از 2500 بار پورشه کارشناسی کردیم و کاملا به کارشناسی رنگ ، فنی و آپشن های این خودرو مسلط هستیم
  • چون برگه کارشناسی ضمانت دار می دهیم
  • چون فاصله مون از زمان درخواست شما کمتر از یک ساعته
  • چون غیر از انجام کارشناسی، به نحوه نوشتن قولنامه هم کاملا مسلط هستیم
  • چون 93% مشتری هامون برای ماشین های بعدی هم دوباره به ما اعتماد می کنند

کارشناشی ضمانت شده

اعزام کمتر از یک ساعت