021-91008004

کارشناسی مرسدس بنز CLS کلاس CLS300 CLS500 CLS63 C218

چرا کارشناسی الوچک ؟

  • چون تا کنون بیش از 10000 بار مرسدس بنز کارشناسی کرده ایم
  • چون برگه کارشناسی ضمانت دار می دهیم
  • چون فاصله مون از زمان درخواست شما کمتر از یک ساعته
  • چون غیر از انجام کارشناسی، به نحوه نوشتن قولنامه هم کاملا مسلط هستیم
  • چون 93% مشتری هامون برای ماشین های بعدی هم دوباره به ما اعتماد می کنند

کارشناسی مرسدس بنز CLS کلاس CLS300 CLS500 CLS63 C218

چرا کارشناسی الوچک ؟

  • چون تا کنون بیش از 10000 بار مرسدس بنز کارشناسی کرده ایم
  • چون برگه کارشناسی ضمانت دار می دهیم
  • چون فاصله مون از زمان درخواست شما کمتر از یک ساعته
  • چون غیر از انجام کارشناسی، به نحوه نوشتن قولنامه هم کاملا مسلط هستیم
  • چون 93% مشتری هامون برای ماشین های بعدی هم دوباره به ما اعتماد می کنند

کارشناشی ضمانت شده

اعزام کمتر از یک ساعت