021-91008004

کارشناسی برلیانس H320

چرا کارشناسی الوچک ؟

  • چون تا حالا بیشتر از 4000 دستگاه برلیانس کارشناسی کردیم
  • چون برگه کارشناسی ضمانت دار می دهیم
  • چون فاصله مون از زمان درخواست شما کمتر از یک ساعته
  • چون 93% مشتری هامون برای ماشین های بعدی هم دوباره به ما اعتماد می کنند

کارشناسی برلیانس H320

چرا کارشناسی الوچک ؟

  • چون تا حالا بیشتر از 4000 دستگاه برلیانس کارشناسی کردیم
  • چون برگه کارشناسی ضمانت دار می دهیم
  • چون فاصله مون از زمان درخواست شما کمتر از یک ساعته
  • چون 93% مشتری هامون برای ماشین های بعدی هم دوباره به ما اعتماد می کنند

کارشناشی ضمانت شده

اعزام کمتر از یک ساعت